Om oss

/Om oss

appleicon_57px

Elektroskolen AS er landets eneste arena for utdanning av eltakstmenn inkludert brannetterforskning, ENØK,  der man etter endt utdanning og bestått eksamen får status ”Sertifisert eltakstmann – bolig, eller Sertifisert eltakstmann Næring” (forventer mulighet for sertifisering eltakst næring – høsten 2024).

Det skilles foreløpig på to nivåer innen eltakst i konseptet vi følger for godkjenning av eltakstmenn hos sertifiseringsorgan. Det ene er eltakst bolig og det andre nivået er eltakst næring.

Undervisningen er web basert, tilsvarende med eksamen.

Denne type utdanning foregår utelukkende med erfarne forelesere, som har et betydelig antall saker bak seg i rettsapparatet som sakkyndig vitne, og taksering av elanlegg i boliger for da boligsertifiserte. Funksjonen til eltaksmannen kan være som vitne, sakkyndig vitne, meddommer, utreder for forsikringsselskap ++. Mange boligkjøpere har fått et helt annet objekt enn de trodde, når de var på visning, og hadde lest igjennom takst og prospekt.

Hovedforeleser er Jon Henrik Leere, fra firmaene Brannetterforskning AS og  Norsk Elektro – Kontroll AS. Han er sannsynligvis den eltakstmannen med flest saker bak seg i rettsapparatet som vitne i elektrosaker i landet. Han har også vært meddommer i Oslo Tingrett og rettsoppnevnt i flere rettsinstanser.


Vi har nullfeiltolleranse for å sette liv i fare, noe som gjennspeiler både utdanningen og krav i lovverket.

Flere av skolens elever har blitt headhuntet til nøkkelpossisjoner etter endt utdanning, mens også andre har blitt store resurser for sine bedrifter, være seg mhp intern eller ekstern kvalitetssikring av elanleggene. Behovene for strukturert kvalitetssikring av elanlegg i boliger og næringsbygg er stort, og det har ikke blitt mindre nå som hvem som helst kan kjøpe elektrisk materiell, nær sagt hvor som helst, og dette monteres ulovlig, svært ofte.

Som privatperson, og ufaglært, har man ikke anledning til å utføre noe elektrisk arbeid i den faste elektriske installasjonen selv. DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har føringer for hva man kan gjøre selv. Med ny avhendingslov fra 1.1.2022 må forvenets betydelig økt fokus på tilstandsvurdering på elanlegg i boliger før salg og behov for aktører i elektrobransjen med kunnskap i temaet.