Kurskalender

/Kurskalender

appleicon_57px Kurs 2021/2022.     

Elektroskolen AS gjør flinke fagfolk enda dyktigere!

Generelt alle kurs: I tillegg til kursavgifter kommer pris på «dagpakker inkl. lunsj etc fra hotellene. I praksis kan dette variere fra ca kr. 500 til kr. 700 pr dag. Gjelder ikke web baserte kurs. Force majeur forhold kan oppstå utenfor vår kontroll, som feks at en rettsinnstans vil kreve at en eller flere av kursholderne møter i retten, noe osm kan medføre endring i kjøreplan på kurset.  

 

NB. Bruk mailadressen jhl@nek.as ved all kontakt intill videre da det er noe buggs på hjememsiden vår som folk jobber med å utlede.

 

De fleste av våre kurs vil bli kjørt digitalt i disse pandemitider slik at ingen kurs er planlagt som klasseromsundervisning foreløpig. Forutsetning for kursdeltagelse: betalt kursavgift. Eksamensavgift på eksamenskrevende kurs kommer i tillegg. Utsettelse av påmeldt og betalt kurs kun ved fremlagt legeerklæring. Betalt kurs gir rett til deltagelse på senere kurs ved behov for utsettelse av kurs pga sykdom og fremlagt legeerklæring.

Foto: Norsk Elektro – Kontroll AS.

 

NB. Viktig nyheter:

Eltakst bolig.

Vårt populære eltakstutdanning har nå sett dagens lys i ny «drakt» selv om vi har alle tidligere moduler implementert. Nytt er brannetteforskning med basic grunnleggende brannteori, som er svært sentralt sett i forhold til elektroinstallasjoner. Sertifiseringsorgan er annet enn det som var i første eltakstrunde, Nemko. Nemko har kalt det vi kaller «første runde» utdannede eltakstmenn som eltakst «gammel ordning». Sertifisering foregår nå via Norsk Sertifisering AS.

Vi gjør våre kursdeltagere bedre i å evaluere forhold som naturlig hører under en eltakstmannsoppgaver. Eltakstpersonen får en bredde i grunnleggende forståelse for forholdet eltakst, elkontroll, deltagelse i retten og mye mye mer.

Noen av momentene som belyses er: Brannetterforskning, kabelens dielektriske egenskaper, hva når kabelisolasjonen starter brannen pga feil? Restverdiredning og klorider etter PVC brann er også sentralt.

Termografi, brannprosjektering, temperaturens egenskaper, kablers brannklassifisering og brannbelastning, brannklasser i boliger sett opp i mot krav til elektrisk utstyr montert i brannskillet når forskjellige brannseller i boligen, Prisestmering, kostandsbildet til tingskader, forsikringsoppdrag, oppdrag for retten, oppdrag for politiet, politiets «nullbilder», politiets dokumentliste, kognitiv bias, og mye mye mer kommer vi inn på i løpet av disse 2 arbeidsukene kurset varer.  Begreper som makroskop, termografi, branners utvikling, inkludert branntrekanten er sentrale.

Alle eklektroforetak bør ha minst 1 ansatt eltakstmann, alle forsirkingsselskap bør ha det samme. Spesielt i forbindelse med ny Avhendingslov av 1.1.2022 vil eltakstmannen kunne få en god drahjelp av et stort antall takstmenn og boligselgere som har behov for å ha kunnskap om tilstanden på det elektriske anlegget. Dette basert på kjente takstprisnipper vil gjøre eltakstkandidaten istand til å ha et bredt spekter av tjenester å tilby basert på vår utdanning. All utdanning foregår med meget erfarne foredragsholdere, noen av de beste i landet innen sitt segment som deler av sin kunnskap slik at du som eltakstmann skal kunne møte utfordringene så godt rustet som mulig. Se kurskalender for ytterligere oppsatte kurs.

 

Gode inntektsmuligheter for profesjonen. Det er ikke uvanlig at våre elever signaliserer omsettning mellom 1 – 5 millioner kroner som eltakstbedrift. Noen av de første utdannende har også begynt å ansette og utdanne flere til sine virksomheter fordi de har fått for mye å gjøre, noe som indikerer behovet.

Noen av våre elever fra forrige runde med utdanning av eltakstmenn signaliserer et spennende yrke, godt betalt, og ikke minst meningsfyllt. Som eksempel nevnes at alle landets forsikringsselskap har behov for bistand i å utlede feil i relasjon til elektriske forhold. Boligeiere vil ha behov for bistand i brannetterforskning etter at det oridinære tilsynsaparatet ikke har funnet noe galt med elanlegget som har forårsaket brannen, og dermed fått avslag i erstatningsutbetaling fordi da selskapets egne mannskaper har konkludert med påsatt brann uten noen bevis ofte,  og kunde ikke har noen ide om hvordan komme seg videre i prosessen når de vet at de ikke har forårsaket brannen selv, selv om det også kan forekomme.

 

Eltakst for elektrobransjen, relatert til ny Avhendingslov av 1.1.2022.

Elektroskolen tilbyr også eget eltakstkurs for elektrobransjen med fokus på ny Avhendingslov. Dette er ikke eksmaenspliktig kurs, og vil gjøre bransjen i stand til å utføre slike eltakster med fokus på tilgjengelig relevante takststandarder, og forslag til noe standardiserte formalia som bør være på plass slik at potensielle kjøpere er klar over risikoen i installajsonen, og vet noe om kostnadsnivået på eventuelle utbedringer. Du som utførende elektroentreprenør bør også være klar over noen fallgruver som er lett å gå i, speislet fordi du som fagmann anses å være en profesjonell part i denne prosessen. Kundegrupper: Alle landets byggtakstmenn og meglere, alle landets boligselgere (ca 100 000 pr år), eierskifteselskap som har behov for tilstandsvurdering av et objekt før salg.

 

Seertifisering via Norsk Sertifisering AS.

 

https://norsksertifisering.no/personer/eltakstperson-bolig-elt-b/

 

 

 

 

  •  

Kurssted: Digitalt, Zoom.us

 

 

Dato Dato på-meldings-frist Kurstype  Sted

Pris

kr.

14.11.2022 – 18.11.2022

Nyhet, eltakst bolig, del 1, med brannetterforskning.

 

Minimumskrav til deltagere + eksamen: Minst 3 år etter endt elektromonørutdanning og NEK 405.2 sertifisert. har du ikke NEK 405.2 fra tidligere tilbys et ettermiddagskurs i denne normen slik at du er kjent med den og kan ta separat eksamen i den.

Fokus på ny Avhendingslov og restriksjoner i denne samt forskrift til loven.

Obligatorisk kursgrunnlag: Nordic firemanual 2.0/ brannetterforskningsstandarden NFPA 921, Håndbok i brannetterforskning, NS 3424, NS 3451, NEK 405. serien.

  Se neste rad for pris på begge kursene.

05.12.22 – 09.12.22

Nyhet. Eltakst bolig del 2. 

 

Eksamen 9.12.22

 

 

 

 

 

NEK 405.2, eget ettermiddagskurs dersom du ikke har dette fra tidligere. prsi kr. 3000,00

 

 

Eltakst bolig, skadetakst og tilstandsvurdering, tingskader. Forelesningene foregår digitalt. Vi starter opp kl. 09.00 med varighet til ca kl. 15.30 hver dag hele

arbeidsuka. Annet tidspunkt på eksamen.

 

Både forelesning og eksamen blir digitalt gjennomført.

Eksamen avlegges digitalt siste kursdag. Eksamenavgift til seertifiseringsorgan kommer i tillegg til kursavgift. Inkludert i kursavgiften er et omfattende kurskompendium, boka Haåndbok i brannetterforskning (2012), NS 3424 og NS 3451, Utleveres før første kursdag.

Husk å søke sertifiseringsorganet om å avlegge eksamen før eksamensdagen. Se deres hjemmeside for detaljer. Kontakt oss dersom du har behov for hjelp.

 

Digitalt

Pris del 1 og del 2: Kr 37 500 ordinær pris.

 

 

 

Priser gjelder pr deltager og kursavgift må være innbetalt før tilgang til elektronisk undervisning og kursdeltagelse.

 

NB. Ved avbestilling av kurs nærmere kursdato enn 7 dager, belastes full avgift, men gir rett til deltagelse på senere kurs. Ved avbestilling mellom 1 – 2 uker før kursoppstart belastes 1/ 2 avgift. Det kan også forekomme at det passer med praktisk øvelse ved deltagelse i rettsssaker, eierskiftesaker eller skadetakstsaker. Tilpasses hvert enkelt kurs.

Det tas forbehold om endring av kursdatoer pga deltagelse i rettssaker og andre force majour forhold.